1132 – NURŞAH ASKI

1132-nursah-aski

Krom-İnoks / Krom-Krom Altın-İnoks / Altın-Krom Altın
50 9,36 10,92 12,72